Hizmet Alanları

Şuan buradasınız: Home » Hizmet Alanları
SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku konusunda özellikle özel hastanelere, özel tanı merkezlerine müşavirlik hizmetleri sunumu.
Tıbbi müdahaleden ötürü Sağlık çalışanlarının Yasal sorumluluğuna ilişkin davalar ( Hukuk-ceza-disiplin Sorumluluğu)
Hasta-hekim ilişkisinden kaynaklı davalar, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis ) davaları Sağlık kuruluşlarının yasal
sorumluluğundan kaynaklı davalar (kamu ve özel hastaneler ) Özel hukukta ve idare hukukunda tazminat sorumluluğuna ilişkin davalar.

CEZA HUKUKU

Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında avukatlık hizmeti.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Her olayın kendisine özgü, savunma istem yazıları, tutanak ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması Sözleşmenin feshi ve işten
çıkarmadan kaynaklı İhbar ve kıdem tazminatına ilişkin davalar İş kazalarından doğan tazminat davaları, Bireysel ve toplu
İş Sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi

İCRA- İFLAS HUKUKU

İcra /İflas takipleri , davaları
Konkordato işlemleri
İflasın ertelenmesi.

TİCARET HUKUKU

Sözleşmeler hukuku
Şirketler hukuku
Şirket tasfiyesi
Ortaklıktan çıkartma
Şirketlerin kuruluş, infisah birleşme/devralma tür değiştirme işlemleri.

GAYRİMENKUL VE EŞYA HUKUKU

Tapu iptal ve tescil davaları
İpotek ve rehin tesisi ve fekki işlemleri
Ortaklığın giderilmesi davaları
Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
Bedel Artırımı Davaları
Sebepsiz Zenginleşme Davaları,
El Atmanın Önlenmesi Davaları,
Müdahalenin Men’i Davaları,
Komşuluk Hukukundan Kaynakları Davaları,
Geçit Hakkı Davaları

BORÇLAR HUKUKU

Alacak davaları
Kira akdinden doğan uyuşmazlıklar (tahliye, kira tespiti ve kira bedelinin artırılması davaları)
Sözleşmelerden doğan davalar
İstisna ,vekalet, tellallık sözleşmelerinden doğan davalar
Haksız fiilden (ölüm ve yaralama )kaynaklı tazminat davaları
Kat mülkiyetinden doğan davalar

SİGORTA HUKUKU

Dahili su hasarı ve trafik kazalarından kaynaklı rücu davaları,

AİLE HUKUKU

Nişanlanmadan doğan ihtilaflar,
Boşanma davaları,
Nafaka davaları, mal paylaşım davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınma ve tenfizi davaları

MİRAS HUKUKU

Veraset belgesi çıkartmak ,
Vasiyetnamenin iptali,
Miras taksim sözleşmeleri,
Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları,
Tenkis davaları,
Miras sebebiyle istihkak davaları

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İptal ve tam yargı davaları
Vergi davaları ,
İmar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklar.
Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hakem heyeti nezninde yapılacak işlemler
Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetinde görülen uyuşmazlıkların çözümü ( Ayıplı mal yada hizmetten kaynaklı ihitilaflar)

Show Comments